Algemene voorwaarden

UpMoves

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van UpMoves. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door UpMoves, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van de online marketing diensten en producten van UpMoves zoals Automatisatie, Funnels, Grafisch Ontwerp, Video Services, Motion Graphics Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords, Social Media Advertenties, Webdesign, en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. UpMoves behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie UpMoves een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst met UpMoves verklaart de opdrachtgever dat hij of zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van UpMoves en dat hij of zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en UpMoves opgenomen wordt. 

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door UpMoves zijn geheel vrijblijvend. Het ondertekenen van een door UpMoves uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met UpMoves. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door UpMoves blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door UpMoves. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en UpMoves zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht UpMoves niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

UpMoves zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft UpMoves het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan UpMoves aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan UpMoves worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan UpMoves zijn verstrekt, heeft UpMoves het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. UpMoves is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat UpMoves is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor UpMoves kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan UpMoves de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door UpMoves of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart UpMoves voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door UpMoves voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product. UpMoves heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door UpMoves onderhouden worden. UpMoves heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met UpMoves gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. UpMoves heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. 

6. Levering en levertijd

UpMoves gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten. Mocht UpMoves onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan UpMoves alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij UpMoves een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door UpMoves gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

UpMoves aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer UpMoves als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal UpMoves alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en UpMoves geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door UpMoves tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door UpMoves minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor een marketingdienst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en UpMoves is de opdrachtgever betaalplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door UpMoves het verschuldigde bedrag te voldoen. In genoemde gevallen behoudt UpMoves zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij of zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 30 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan UpMoves. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door UpMoves een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 30 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering UpMoves hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden. Indien UpMoves abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal UpMoves het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens UpMoves heeft voldaan.

10. Copyright

Het eigendom van door UpMoves verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij UpMoves, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan UpMoves hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is UpMoves gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. UpMoves behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Al het door UpMoves vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van UpMoves niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid

Voor zover UpMoves bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop UpMoves weinig of geen invloed kan uitoefenen kan UpMoves op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met UpMoves of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met UpMoves. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is UpMoves slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van UpMoves voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart UpMoves voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van UpMoves. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. UpMoves kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. UpMoves is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient UpMoves terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door UpMoves geleden schade. UpMoves is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. UpMoves is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

UpMoves heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens UpMoves niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. UpMoves zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van UpMoves kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door UpMoves gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

UpMoves noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan UpMoves, waarna UpMoves deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan UpMoves binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

UpMoves behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

UpMoves zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan UpMoves. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. UpMoves zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. UpMoves is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. UpMoves behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van UpMoves te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen UpMoves en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door UpMoves met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van UpMoves beslissend.

18. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van UpMoves tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.